Koszyk

Regulamin sklepu internetowego

homejungle.club

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOMEJUNGLE.CLUB

[.]

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.homejungle.club, zwanego dalej “Sklepem”.

Sklep prowadzony jest przez Marlena Gawełda Deseos z siedzibą: 30-725 Kraków, Łanowa 43c/15, posiadającą NIP 6793219758, REGON 389353501, zwaną dalej “Administratorem”.

Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.homejungle.club, e-mail – hello@homejungle.club, telefon 513707787, adres korespondencyjny – Łanowa 43c/15, 30-725 Kraków.

Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem internetowym www.homejungle.club/polityka-prywatnosci/

Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.homejungle.club, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji
oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej
lub zawodowej.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu roślin żywych oraz akcesoriów.

Oferowane przedmioty są nowe.

§ 4. Wymogi techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

aktywne łącze internetowe,

włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

aktywny adres poczty elektronicznej

Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1440 x 900.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

dokładny opisu danego produktu i jego cech;

łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy

dotyczące sposobu i terminu zapłaty

dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest rejestracja (utworzenie) Konta użytkownika lub tzw. zakupy bez rejestracji (podanie danych umożliwiających dokonanie zamówienia, bez możliwości późniejszego logowania na konto klienta). Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.

Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu, dostępnego po naciśnięciu przycisku – „Dodaj do koszyka” pod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Adres email

Numer telefonu

dobrowolnie NIP

Dane adresowe do wysyłki

Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi  w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”

Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zwolnione są z podatku VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym  niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

W przypadku niedostępności wszystkich produktów z zamówienia, zostaje ono automatycznie anulowane i następuje zwrot środków dla Klienta.

Przedstawione opisy, zdjęcia czy cena towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku zaistnienia błędu informatycznego, wyświetlenia błędnej ceny produktu wskutek błędu, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego.

W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora  pocztowego lub firmę kurierską,

b) zwykły przelew na rachunek bankowy Sklepu,

c) system płatności elektronicznych (za pomocą przelewu internetowego lub karty kredytowej) za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Tpay, operatorem płatności błyskawicznych online jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000412357,
NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.. Płatności błyskawiczne dokonywane są zgodnie z regulaminami ich operatorów.

Termin  na wykonanie płatności wynosi 3 dni robocze.

Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

     Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 7 dni roboczych:

od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze

Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub do Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Płatność i dostawa. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę.

O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.

Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)  uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

Sklep wysyła dokument sprzedażowy drogą elektoriczną na podany przez Klienta adres mailowy. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura bez VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury bez VAT:

Imię i nazwisko/firmę,

Adres zamieszkania/siedziby,

Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

Numer zamówienia,

Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 6.  Reklamacje

W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar)  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres hello@homejungle.club lub listem poleconym na adres Pojawie 17, 32-821 Zaborów. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL www.homejungle.club/zgloszenie-reklamacyjne zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5  i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§ 7. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL www.homejungle.club/formularz-zwrotu oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

Rośliny żywe nie podjegają prawu zwrotu zgodnie z poniższym prawem.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Pojawie 17, 32-821 Zaborów. lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email  “porady@dlakonsumentow.pl” porady@dlakonsumentow.pl

platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  “https://ec.europa.eu/consumers/odr/”https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Załączniki do Regulaminu

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia

a. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.;

b. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.;

c. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.;

d. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy..

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

Marlena Gawełda Deseos, Łanowa 43c/15, 30-725 Kraków

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

 

 

Regulamin Newsletter

Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej

za pomocą poczty elektronicznej.

 • Administratorem danych osobowych w  „Newsletter https://homejungle.club/” jest Marlena Gawełda Deseos z siedzibą: 30-725 Kraków, Łanowa 43c/15, posiadająca NIP 6793219758, REGON 389353501, w ramach przedsięwzięcia prowadzonego w formie sklepu interenetowego www.homejungle.club
 • Przedmiotem usługi „Newsletter https://homejungle.club/” jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez serwis https://homejungle.club/ na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Mailingiem/Newsletterem.
 • W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) (“Newsletter”).
 • Subskrybent poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi Mailingu/Newsletter za pośrednictwem strony internetowej i zaznaczenie okienka – akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez  usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 • Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Subskrybenta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.
 • Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika (“Subskrybenta”), po aktywacji usługi.
 • Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o promocjach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
 • Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:
 • wpisanie w odpowiednim formularzu “Newsletter” na oznaczonej stronie internetowej adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 • Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.
 • Wyrażenie zgody przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Administratora.
 • Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o Administratorze,
  • wypełnione pole “temat”, określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnowania z usługi.
 • Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:
  • kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości lub
  • wpisanie w wiadomość e-mail oświadczenia o  rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu potwierdzenia rezygnacji z subskrypcji Newslettera.
 • Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.
 • Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.
 • Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Administratora. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 • Administrator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
0